فروشگاه مقاله و پروژه دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی از طریق گفتگوی زنده

كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106

كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106

كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

کد 106

106 صفحه

چكيده

نوسانات فركانس پايين يكي از بحث هاي مهم در سيستم قدرت مي باشد. اگر اين نوسانات ميرا نشوند، ممكن است پايداري سيستم را به خطر بيندازند. ادوات FACTS از جمله وسايلي هستند كه ميتوانند در ميرا كردن نوسانات نقش داشته باشند. كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) از مهمترين اين ادوات است كه ميتواند با جايابي مناسب در سيستم قدرت، ميرايي نوسانات سيستم را افزايش دهد. دراين تحقيق ابتدا روشهاي مختلف جايابي UPFC با معيار استاتيكي (كاهش هزينه، افزايش ظرفيت بار، كاهش تلفات، پيش آمدهاي احتمالي و ... ) و ديناميكي ذكر شده و سپس با استفاده از الگوريتم  PSO و روش حداقل مقادير استثنايي(SVD) پارامترهاي بهينه و سيگنال كنترلي مناسب كنترل كننده تكميلي UPFC در سيستم تك ماشينه متصل به شين بي نهايت مشخص شده اند. همچنين روشي جديد بر اساس كنترل پذيري و رويت پذيري براي انتخاب مكان مناسب UPFC در سيستم چند ماشينه به منظور افزايش سرعت ميرايي نوسانات سيستم قدرت بكار رفته است.

واژه هاي كليدي: كنتـرل كننـده يكپارچـه پخـش تـوان (UPFC)- نوسـانات سيسـتم قـدرت

(Power System Oscillation)- سيستم هـاي انتقـال انعطـاف پـذير (FACTS)-جايـابي- كنتـرل پذيري و رويت پذيري.

 

 

فهرست مطالب

فصل 1:مقدمه اي بر نوسانات سيستم قدرت و ميرا كردن آنها 1

1-1 پايداري ونوسانات سيستم قدرت.. 1

1-2امكانات ميرا سازي نوسانات.. 1

1-2-1- پايدار ساز سيستم قدرت.. 2

1-2-2-انواع مختلف PSS.

1-2-3- اثر UPFC روي پايداري ديناميك سيستم قدرت.. 5

فصل2 مروري بر كنترل كننده يكپارچه توان UPFC 

2-1-  مقدمه. 9

2-2- مفهوم اساسیUPFC.

2-3-ساختمانUPFC. 

2-4- مدلUPFC برای مطالعات گذرا 13

فصل3 جايابي UPFC با در نظر گرفتن معيارهاي استاتيكي و ديناميكي.. 17

3-1-مقدمه. 17

3-2-جایابیUPFC به منظور کاهش هزینه. 17

3-2-1-مدل درنظرگرفته شده برایUPFC

3-2-2-هزینه تولید. 18

3-2-3-هزینهUPFC. 

3-2-4-تابع هدف.. 19

3-2-5-الگوریتم ژنیتک... 19

3-3-جایابیUPFC به منظور کاهش تلفات.. 20

3-3-1-مدل درنظر گرفته شده 20

3-3-2-ضریب بارپذیری.. 20

3-3-3-تابع هدف.. 22

3-3-4-نتایج شبیه سازی برروی سیستم30 شینه استاندارد. 23

3-4-جایابیUPFC به منظور مدیریت تراکم. 24

3-4-1-مدلUPFC

3-4-2-تلفات سیستم. 25

3-4-3-ضرایب حساسیت تلفات سیستم. 26

3-4-4-نتایج شبیه سازی.. 26

3-5-جایابیUPFC بادرنظرگرفتن معیار دینامیکی.. 28

3-5-1-نوسانات سیستم قدرت.. 28

3-5-2-نوسانات زر سنکرون. 28

3-5-3-نوسانات محلی.. 29

3-5-4-نوسانات بین ناحیه ای.. 29

3-6-جایابیUPFC جهت میراکردن نوسانات سیستم قدرت به کمک شاخص کنترل پذیری.. 30

3-6-1-مقادیر ویژه 30

3-6-2-بردارهای ویژه 31

3-6-3-کنترل پذیری.. 31

3-6-4-شاخص کنترل پذیری برایUPFC

3-6-5-معیار دینامیکی جایابیUPFC به کمک شاخص کنترل پذیری.. 35

3-6-6-نتایج شبیه سازی.. 36

3-6-7-بررسی معایب ومزایای روش ذکر شده 40

3-7-جایابی UPFC جهت میراکردن نوسانات سیستم قدرت به کمک ضریب مانده 41

3-7-1-کنترل پذیری،رویت پذیری و ضریب مانده 41

3-7-3-نتایج شبیه سازی.. 44

3-7-4-بررسی مزایا ومعایب روش ذکر شده 48

فصل چهارم:جایابیUPFC درسیستم تک ماشینه وچندماشینه. 49

4-1-مقدمه. 49

4-2-مدل خطی سیستم قدرت به همراهUPFC. 

4-2-1-اثردینامیکی خازنUPFC.

4-2-2-مدل ژنراتور وسیستم تحریک... 50

4-2-3-مدلUPFC. 

4-3-طراحی کنترل کننده میراساز. 57

4-3-1-تابع هدف(معیار) 57

4-4- بررسی کنترل پذیری.. 58

4-5-الگوریتم PSO..

4-6-مدل سیستم قدرت چند ماشینه. 63

4-6-1-مدل دو محوری ماشین سنکرون. 65

4-6-2- معادلات دیفرانسیلی.. 65

4-7-مدلUPFC

4-7-1-شاخص کنترل پذیری برای مکان UPFC

4-8-معفی رویت پذیری.. 72

4-8-1-کنترل کننده تکمیلی.. 72

4-9-نتیجه گیری.. 73

فصل پنجم:نتایج وشبیه سازی.. 74

5-1-  مقدمه. 74

5-2-سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت.. 74

5-3-سیستم سه ماشینه نه شینه. 79

5-3-1-رویت پذیری برای انتخاب سیگنال ورودی کنترل کننده تکمیلیUPFC

5-3-2-نتایج شبیه سازی.. 83

5-3-3-خطای نوع1. 84

5-3-4-خطای نوع. 85

5-4-نتیجه گیری.. 92

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات.. 93

6-1-  مقدمه. 93

6-2-سیستم تک ماشینه. 93

6-3-سیستم چندماشینه. 94

6-4-پیشنهادها 94

پیوست الف... 95

پیوست ب.. 100

فهرست مقالات نوشته وچاپ شده 102

مراجع. 102

Abstract 106

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
parsinet-106_684812_3962.zip8.8 MB